X

Trường hợp nào được ký hợp đồng giao khoán thi công?

Công ty mẹ chúng tôi là công ty cổ phần có vốn Nhà nước 51%. Tháng 10/2016 thành lập thêm 1 công ty con là công ty TNHH một thành viên hạch toán độc lập. Sau khi công ty mẹ ký hợp đồng xây dựng với chủ đầu tư và giao lại cho công ty con thi công với khối lượng tương ứng lớn hơn 10% giá trị hợp đồng.

Vậy tôi xin hỏi, trong trường hợp này, công ty mẹ có vi phạm Điểm a, Khoản 8, Điều 89 Luật Đấu thầu không? Công ty mẹ ký hợp đồng giao khoán với công ty con như vậy có đúng quy định không? 

Trả lời
 • Tung Anh8 tháng trước

  Sau khi xem xét, Vụ Kinh tế Xây dựng có ý kiến như sau:

  Căn cứ Khoản 3, Điều 24 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 222/4/2015 của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng thì sau khi trúng thầu công ty ký hợp đồng với chủ đầu tư sau đó giao trực tiếp cho các đơn vị thành viên của mình, nhưng phải bảo đảm nguyên tắc công khai, minh bạch, phù hợp với năng lực của từng thành viên và được bao giao thầu chấp nhận là phù hợp với quy định.
  .

  Vụ Kinh tế Xây dựng 

  Nguồn: Bộ xây dựng