X

Điều chỉnh tiến độ thực hiện hợp đồng xây dựng

Tôi đang phụ trách dự án thi công tuyến ống nước thải, hình thức hợp đồng theo đơn giá cố định, tiến độ thi công là 03 tháng, Cấp quyết định đầu tư là UBND tỉnh Tây Ninh, Chủ đầu tư là UBND thành phố Tây Ninh, đại diện chủ đầu tư ký kết hợp đồng là Ban QLDA thành phố Tây Ninh. Trong quá trình thực hiện hợp đồng xây dựng có một số vấn đề kỹ thuật cần phải thay đổi cho phù hợp thực tế hiện trường nên chưa thể hoàn thành theo đúng tiến độ là 03 tháng. Nếu muốn xin gia hạn thêm thời gian thực hiện hợp đồng là 01 tháng thì phải trình xin chủ trương cấp nào?
 

Trả lời
 • Dương Ngọc Hà1 năm trước

  Sau khi xem xét, Cục Kinh tế Xây dựng có ý kiến như sau:

  Tại khoản 3 Điều 39 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/04/2015 của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng quy định: “Khi điều chỉnh tiến độ hợp đồng không làm kéo dài tiến độ thực hiện hợp đồng (bao gồm cả thời gian được kéo dài tiến độ thực hiện hợp đồng theo quy định của hợp đồng xây dựng) thì chủ đầu tư và nhà thầu thỏa thuận, thống nhất việc điều chỉnh. Trường hợp điều chỉnh tiến độ làm kéo dài tiến độ thực hiện hợp đồng thì chủ đầu tư phải báo cáo Người có thẩm quyền quyết định đầu tư xem xét, quyết định”.

  Do vậy, trường hợp việc kéo dài tiến độ thực hiện hợp đồng thuộc các trường hợp được điều chỉnh tiến độ hợp đồng được quy định tại khoản 2 Điều 39 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP và các quy định của hợp đồng thì chủ đầu tư và nhà thầu thỏa thuận, thống nhất việc điều chỉnh tiến độ thực hiện. Trường hợp việc kéo dài tiến độ thực hiện hợp đồng không thuộc các trường hợp được điều chỉnh tiến độ hợp đồng được quy định tại khoản 2 Điều 39 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP và các quy định của hợp đồng thì chủ đầu tư phải báo cáo Người có thẩm quyền quyết định đầu tư xem xét, quyết định.

  Cục Kinh tế Xây dựng  

  Nguồn: Bộ xây dựng