X

Xác định chi phí hạng mục chung của hợp đồng điều chỉnh giá

Đơn vị chúng tôi đang thi công gói thầu xây lắp, hợp đồng điều chỉnh giá. Trong biểu giá trúng thầu đi kèm hợp đồng có tách các khoản mục bao gồm chi phí hạng mục chung, chi phí xây dựng, chi phí dự phòng. Trong đó chi phí hạng mục chung gồm có trực tiếp phí khác không xác định được từ thiết kế 2,5%, chi phí lán trại và nhà tạm 1%. Vừa qua chúng tôi lập dự toán bổ sung trình chủ đầu tư, gồm phần bù giá vật liệu, nhân công, máy; phần khối lượng tăng trong hợp đồng; phần khối lượng giảm trong hợp đồng; phần khối lượng phát sinh ngoài hợp đồng. Dự toán bổ sung nhà thầu lập đã tính chi phí hạng mục chung cho toàn bộ các phần việc nêu trên. Tuy nhiên chủ đầu tư đã phê duyệt dự toán bổ sung trong đó không tính chi phí hạng mục chung phần bù giá vật liệu, nhân công, máy; phần khối lượng tăng trong hợp đồng; phần khối lượng phát sinh ngoài hợp đồng và giảm trừ chi phí hạng mục chung theo tỷ lệ % của hợp đồng phần khối lượng giảm trong hợp đồng. Tôi xin hỏi, chủ đầu tư đã cắt, giảm trừ chi phí hạng mục chung như vậy có đúng không?

Trả lời
  • Sau khi nghiên cứu, Vụ Kinh tế Xây dựng – Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

    Việc điều chỉnh giá hợp đồng thực hiện theo quy định tại Khoản 6, Điều 2 Thông tư số 07/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng.

    Vụ Kinh tế Xây dựng

    Nguồn: Bộ xây dựng