X

Điều kiện về năng lực với cán bộ thẩm định công trình

Tôi đang công tác tại Phòng Quản lý dự án của huyện. Tôi muốn hỏi, người thẩm định và ra thông báo kết quả thẩm định công trình xây dựng thuộc Phòng Kinh tế và Hạ tầng có cần phải có chuyên môn về lĩnh vực họ thẩm định hay không?

Trả lời
  • Sau khi nghiên cứu, Cục Quản lý hoạt động xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

    Theo quy định pháp luật về công chức, viên chức, người được tuyển dụng làm việc tại cơ quan Nhà nước phải bảo đảm đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ, vị trí việc làm của cơ quan quản lý.

    Cục Quản lý hoạt động xây dựng

    Nguồn: Bộ xây dựng