X

Công ty mới thành lập công khai năng lực xây dựng thế nào?

Công ty tôi mới thành lập, chúng tôi có đủ cán bộ, nhân viên có chuyên môn cao (có chứng chỉ hành nghề hoạt động trong lĩnh vực thiết kế, lập dự án, lập đồ án quy hoạch, giám sát thi công). Tuy nhiên do công ty mới thành lập nên việc thống kê các dự án, công trình tiêu biểu đã và đang thực hiện trong vòng 3 năm gần nhất (mỗi lĩnh vực hoạt động không quá 2 công trình) theo quy định thì không thể đáp ứng. Vậy chúng tôi có được phép đăng ký công khai năng lực hay không? Nếu được thì quy trình đăng ký như thế nào?

Trả lời
  • Sau khi xem xét, Cục Quản lý hoạt động xây dựng có ý kiến như sau:

    Đề nghị Công dân nghiên cứu và thực hiện theo quy định tại Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng và Thông tư số 17/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về năng lực của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng để đề nghị cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng. Sau khi tổ chức được cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng thì cơ quan chuyên môn cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng có trách nhiệm đăng tải thông tin năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức trên trang thông tin điện tử của mình quản lý và được tích hợp trên trang thông tin điện tử của Bộ Xây dựng. Trường hợp tổ chức chưa đủ điều kiện cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng thì việc đăng tải thông tin năng lực hoạt động xây dựng thực hiện theo quy định tại Khoản 3 Điều 26 Thông tư số 17/2016/TT-BXD.


    Cục Quản lý hoạt động xây dựng

    Nguồn: Bộ xây dựng