X

Đơn vị lập nhiệm vụ khảo sát có được thực hiện công tác khảo sát xây dựng?

Theo Khoản 2, Điều 12 Nghị định 46/2015/NĐ-CP: “Nhiệm vụ khảo sát xây dựng do nhà thầu thiết kế lập. Trường hợp chưa lựa chọn được nhà thầu thiết kế, người quyết định đầu tư hoặc chủ đầu tư được thuê tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện năng lực lập nhiệm vụ khảo sát xây dựng”. Vậy tôi xin hỏi, đơn vị lập nhiệm vụ khảo sát xây dựng và đơn vị thực hiện khảo sát xây dựng có thể trùng nhau không hay phải là hai đơn vị độc lập?

Trả lời
  • Về vấn đề này, Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng có ý kiến như sau:

    Theo quy định tại Khoản 2 Điều 12 Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng (Nghị định số 46/2015/NĐ-CP), nhiệm vụ khảo sát xây dựng do nhà thầu thiết kế lập. Trường hợp chưa lựa chọn được nhà thầu thiết kế, người quyết định đầu tư hoặc chủ đầu tư được thuê tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện năng lực lập nhiệm vụ khảo sát xây dựng. Nhiệm vụ khảo sát xây dựng là cơ sở để lựa chọn nhà thầu khảo sát và lập phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng. Vì vậy, đơn vị lập nhiệm vụ khảo sát có thể thực hiện công tác khảo sát xây dựng theo trình tự quy định tại Điều 11 Nghị định số 46/2015/NĐ-CP trong trường hợp đáp ứng được điều kiện năng lực theo quy định của pháp luật.

    Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng

    Nguồn: Bộ xây dựng