X

Chủ đầu tư có phải đóng dấu phê duyệt thiết kế vào hồ sơ thiết kế trước khi thi công?

Theo Điểm b Khoản 4 Điều 3 Thông tư số 13/2013/TT-BXD: Thiết kế bản vẽ thi công phải được chủ đầu tư hoặc đại diện được ủy quyền của chủ đầu tư xác nhận bằng chữ ký và đóng dấu đã phê duyệt theo Mẫu của Phụ lục số 4 kèm theo Thông tư này vào từng tờ bản vẽ trước khi đưa ra thi công, kể cả trường hợp thiết kế một bước sau khi đã được người có thẩm quyền quyết định đầu tư phê duyệt, có mẫu dấu theo quy định kèm theo. Tuy vậy theo Thông tư 18/2016/TT-BXD ngày 30/06/2016 thay thế cho Thông tư 13/2013/TT-BXD không thấy nêu nội dung về Mẫu dấu phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công của chủ đầu tư khi đưa ra thi công. Vậy chúng tôi có phải thực hiện không?

Trả lời
  • Huyền Kyubi1 năm trước

    Sau khi nghiên cứu, Cục Quản lý hoạt động xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

    Thông tư 13/2013/TT-BXD ngày 15/8/2013 của Bộ Xây dựng hết hiệu lực thi hành và được thay thế bởi Thông tư 18/2016/TT-BXD ngày 30/6/20116 của Bộ Xây dựng; Thông tư 18/2016/TT-BXD không có yêu cầu về việc chủ đầu tư phải đóng dấu phê duyệt thiết kế vào hồ sơ thiết kế trước khi đưa hồ sơ thiết kế ra thi công xây dựng công trình thì không phải thực hiện.


    Cục Quản lý hoạt động xây dựng

    Nguồn: Bộ xây dựng