X

Chi phí giám sát công tác khảo sát

Chi phí giám sát công tác khảo sát do đơn vị tư vấn lập dự toán dựa theo phụ lục hướng dẫn của Quyết định 957/QĐ-BXD ngày 29/9/2009 hiện tại còn phù hợp không? Và thẩm quyền thẩm định chi phí này là chủ đầu tư hay cơ quan chuyên môn?

Trả lời
 • Pham Duy Anh8 tháng trước

  Sau khi nghiên cứu, Vụ Kinh tế xây dựng có ý kiến như sau:

  Quyết định số 957/QĐ-BXD ngày 29/9/2009 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc công bố Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình hiện vẫn còn hiệu lực pháp lý và đang được sử dụng trong việc tính toán chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình. Việc đơn vị tư vấn dựa vào phụ lục hướng dẫn của Quyết định 957/QĐ-BXD để lập dự toán chi phí giám sát công tác khảo sát là phù hợp với quy định.

  Thẩm quyền thẩm định, phê duyệt dự toán xây dựng công trình thực hiện theo Điều 24, Điều 25, Điều 26 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/5/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.
   

  Vụ Kinh tế xây dựng

  Nguồn: Bộ xây dựng