X

Chi phí cho công tác đo vẽ mặt cắt dọc trên cạn

Định mức khảo sát xây dựng theo Quyết định 1779/QĐ-BXD, phần đo vẽ trắc dọc tuyến đường, địa hình cấp 4, mã hiệu C0.01104 có dòng – ‘Khi đo vẽ mặt cắt dọc tuyến đê, tuyến đường cũ, định mức nhân công và máy điều chỉnh hệ số k=0,75’ thì khái niệm đường cũ đây là như thế nào? Dự án của tôi đo vẽ đường lâm nghiệp có lối mòn người đi rừng rộng 0,3-0,5m (chỉ người đi bộ đi được), muốn đi phải phát tuyến có được tính là đương cũ không và định mức nhân công và máy điều chỉnh hệ số k = 0,75 không?

Trả lời
  • Quang Lê Minh8 tháng trước

    Sau khi nghiên cứu, Vụ Kinh tế xây dựng có ý kiến như sau:

    Chi phí cho công tác đo vẽ mặt cắt dọc trên cạn được xác định theo nguyên tắc tính đúng, tính đủ các chi phí cho công tác này trên cơ sở các nội dung công việc và nhiệm vụ khảo sát đã được phê duyệt.

    Vụ Kinh tế xây dựng

    Nguồn: Bộ xây dựng