X

Chi phí giám sát thi công xây dựng, chi phí giám sát lắp đặt thiết bị

1. Khi Chủ đầu tư đề nghị cơ quan thẩm tra của SXD thẩm tra hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công – dự toán. Phía cơ quan thẩm tra tính chi phí giám sát dựa trên Gxd, Gtb x định mức tỷ lệ %  của từng loại, cấp công trình để xác định mà không dựa trên giá gói thầu thi công xây dựng được duyệt để xác định theo Quyết định 79/QĐ-BXD. Đơn vị thẩm tra giải thích giá gói thầu thi công xây dựng chưa được duyệt hoặc nếu áp dụng giá gói thầu thi công theo KHĐT thì phải trình phê duyệt TKBVTC-DT của riêng từng gói thầu, không được trình phê duyệt gộp các gói thầu như vậy có đúng không?

2. Trường hợp xác định chi phí giám sát không theo giá gói thầu do chưa xác định được giá gói thầu. Ví dụ: Dự án A = 60 tỷ (công trình hạ tầng kỹ thuật), trong đó: Công trình giao thông: 10 tỷ; Công trình hạ tầng kỹ thuật 40 tỷ; Công trình công nghiệp 10 tỷ. Vậy đối với dự toán TKBVTC tôi nội suy chi phí giám sát công trình giao thông trong khoảng 10 tỷ hay 60 tỷ của cả dự án để ra định mức tỷ lệ % để nhân với 10 tỷ?

3. Trường hợp xác định chi phí giám sát theo giá gói thầu thi công xây dựng được duyệt như theo Quyết định 79/QĐ-BXD. Ví dụ: khoảng 60 tỷ, trong đó: Công trình giao thông: 10 tỷ; Công trình hạ tầng kỹ thuật 40 tỷ; Công trình công nghiệp 10 tỷ. Vậy khi tôi nội suy chi phí giám sát gói thầu thi công xây dựng có phân tách giống như nội dung câu hỏi 2 không?

Trả lời
  • Quang Lê Minh1 năm trước

    Sau khi nghiên cứu, Cục Kinh tế xây dựng có ý kiến trả lời như sau:

    Theo hướng dẫn tại Quyết định số 79/QĐ-BXD ngày 15/02/2017 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng công bố Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng thì chi phí giám sát thi công xây dựng được xác định theo định mức tỷ lệ phần trăm (%) nhân với chi phí xây dựng (chưa có thuế giá trị gia tăng) trong dự toán xây dựng công trình được duyệt. Tương tự, chi phí giám sát lắp đặt thiết bị được xác định theo định mức tỷ lệ % công bố tại Quyết định này nhân với chi phí thiết bị (chưa có thuế giá trị gia tăng) trong dự toán xây dựng công trình được duyệt.

    Cục Kinh tế xây dựng

    Nguồn: Bộ xây dựng