X

Thẩm quyền thẩm định dự án thiết kế và dự toán xây dựng công trình

Công ty chúng tôi là công ty cổ phần có 55% vốn chủ sở hữu của Nhà nước, còn lại là vốn của các tổ chức khác. Hiện nay chúng tôi đang triển khai một số dự án bất động sản, theo Điều 24, 25, 26 của Nghị định 59/2015/NĐ-CP ngày 18/06/2015  về quản lý dự án đầu tư xây dựng thì công ty chúng tôi thuộc phạm vi điều chỉnh của điều nào?

Khi triển khai dự án chúng tôi sử dụng 30 – 40% là vốn tự có, còn lại là vốn vay thương mại và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác. Vậy thẩm quyền thẩm định dự án, thiết kế cơ sở, thiết kế bản vẽ thi công và dự toán thuộc về cơ quan nào?

Trả lời
  • Quang Lê Minh8 tháng trước

    Sau khi nghiên cứu, Cục Quản lý hoạt động xây dựng có ý kiến như sau:

    Theo quy định tại Khoản 5, Điều 13 Thông tư số 18/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng, đối với dự án sử dụng vốn hỗn hợp có phần tham gia bằng vốn ngân sách nhà nước, vốn nhà nước ngoài ngân sách từ 30% trở lên hoặc dưới 30% nhưng trên 500 tỷ đồng trong tổng mức đầu tư thì dự án được thẩm định như đối với dự án sử dụng vốn nhà nước ngoài ngân sách. Công dân căn cứ quy định nêu trên và quy định tại Điều 10, Điều 25, Điều 26 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ để xác định thẩm quyền thẩm định dự án thiết kế và dự toán xây dựng công trình.

    Cục Quản lý hoạt động xây dựng

    Nguồn: Bộ xây dựng