X

Chi phí rà phá bom mìn và vật liệu nổ

Tại Khoản 4, Điều 4 Nghị định số 32/2015/NĐ-CP về quản lý chi phí đầu tư xây dựng quy định về nội dung các chi phí của Tổng mức đầu tư xây dựng chỉ bao gồm: chi phí BTHT & TĐC; chi phí xây dựng công trình; chi phí thiết bị;chi phí QLDA; chi phí Tư vấn đầu tư xây dựng;chi phí khác (quy định tại Khoản 2 Điều 8);chi phí dự phòng cho khối lượng công việc phát sinh và chi phí trượt giá. Như vậy trong tổng mức đầu tư không có chi phí rà phá bom mìn và vật liệu nổ. Vậy cho tôi hỏi, chi phí này nếu thực hiện thì lấy kinh phí ở đâu và do cơ quan nào phê duyệt?

Trả lời
  • Dương Ngọc Hà8 tháng trước

    Sau khi nghiên cứu, Vụ Kinh tế xây dựng trả lời như sau:

    Nội dung tổng mức đầu tư được quy định tại Khoản 2, Điều 4 Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng. Theo quy định tại Điểm c, Khoản 1, Điều 3 Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng thì chi phí rà phá bom mìn và vật liệu nổ thuộc hạng mục chi phí khác trong tổng mức đầu tư xây dựng.

    Vụ Kinh tế xây dựng

    Nguồn: Bộ xây dựng