X

Cơ quan nào cấp phép xây dựng công trình?

Khoản 3, Điều 95 Luật Xây dựng quy định về hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng đối với xây dựng công trình theo tuyến, trong đó có thành phần là “văn bản chấp thuận của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về sự phù hợp với vị trí và phương án tuyến”. Khoản 5, Điều 2 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng định nghĩa “Công trình xây dựng theo tuyến là công trình được xây dựng theo hướng tuyến trong một hoặc nhiều khu vực địa giới hành chính, như: Đường bộ; đường sắt; đường dây tải điện; đường cáp viễn thông; đường ống dẫn dầu, dẫn khí, cấp thoát nước; và các công trình tương tự khác”. Vậy xin hỏi “cơ quan Nhà nước có thẩm quyền” trong trường hợp này là cơ quan nào?

Trả lời
  • Sau khi nghiên cứu, Cục Quản lý hoạt động xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

    Theo quy định tại Khoản 3, Điều 95 Luật Xây dựng năm 2014 thì “cơ quan Nhà nước có thẩm quyền… ” được hiểu là các cơ quan hành chính Nhà nước như: Bộ, cơ quan ngang Bộ, UBND các cấp, các Sở,…

    Cục Quản lý hoạt động xây dựng

    Nguồn: Bộ xây dựng