X

Chi phí lập báo cáo kinh tế kỹ thuật trong trường hợp dự án sử dụng thiết kế mẫu, thiết kế điển hình

Theo quy định tại khoản 6, mục II,  phần II Quyết định số 79/QĐ-BXD ngày 15/02/2017 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng công bố Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng thì chi phí lập báo cáo kinh tế kỹ thuật (gồm cả thiết kế BVTC-DT)  được điều chỉnh theo hệ số k=0,8 trong trường hợp sử dụng thiết kế mẫu có đúng không?

Trả lời
  • Pham Duy Anh1 năm trước

    Về vấn đề này, Vụ Kinh tế Xây dựng có ý kiến trả lời như sau:

    Theo quy định tại mục II, phần II Quyết định số 79/QĐ-BXD ngày 15/02/2017 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng công bố Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng thì trường hợp dự án sử dụng thiết kế mẫu, thiết kế điển hình do cơ quan có thẩm quyền ban hành thì chi phí lập báo cáo nghiên cứu khả thi và lập báo cáo kinh tế – kỹ thuật được điều chỉnh theo hệ số k=0,8 so với chi phí tính theo định mức được công bố.

    Vụ Kinh tế Xây dựng

    Nguồn: Bộ xây dựng