X

Thẩm quyền quyết định điều chỉnh thời gian thực hiện hợp đồng

Tại Khoản 7 Điều 67 Luật Đấu thầu 2013 quy định: “Trường hợp điều chỉnh tiến độ thực hiện hợp đồng mà không làm kéo dài tiến độ hoàn thành dự án thì các bên tham gia hợp đồng thỏa thuận, thống nhất việc điều chỉnh. Trường hợp điều chỉnh tiến độ thực hiện hợp đồng làm kéo dài tiến độ hoàn thành dự án thì phải báo cáo người có thẩm quyền xem xét, quyết định”.

Tại Khoản 3 Điều 39 Nghị định 37/2015/NĐ-CP quy định: “Khi điều chỉnh tiến độ hợp đồng không làm kéo dài tiến độ thực hiện hợp đồng (bao gồm cả thời gian được kéo dài tiến độ thực hiện hợp đồng theo quy định của hợp đồng xây dựng) thì chủ đầu tư và nhà thầu thỏa thuận, thống nhất việc điều chỉnh. Trường hợp điều chỉnh tiến độ làm kéo dài tiến độ thực hiện hợp đồng thì chủ đầu tư phải báo cáo Người có thẩm quyền quyết định đầu tư xem xét, quyết định” và tại Khoản 4 Điều 5 Thông tư số 09/2016/TT-BXD “Bên giao thầu và bên nhận thầu phải thỏa thuận các trường hợp được điều chỉnh tiến độ. Khi điều chỉnh tiến độ hợp đồng không làm kéo dài tiến độ thực hiện hợp đồng (bao gồm cả thời gian được kéo dài tiến độ thực hiện hợp đồng theo quy định của hợp đồng thi công) thì bên giao thầu và bên nhận thầu thỏa thuận, thống nhất việc điều chỉnh. Trường hợp điều chỉnh tiến độ làm kéo dài tiến độ thực hiện hợp đồng thì chủ đầu tư phải báo cáo Người có thẩm quyền quyết định đầu tư xem xét, quyết định và các bên phải làm rõ trách nhiệm của mỗi bên đối với những thiệt hại do việc chậm tiến độ thực hiện hợp đồng gây ra”

Vậy trong trường hợp điều chỉnh thời gian thực hiện hợp đồng làm kéo dài tiến độ thực hiện hợp đồng, nhưng không làm kéo dài tiến độ dự án do chủ đầu tư và các bên tham gia quyết định (theo Khoản 7 Điều 67 Luật Đấu thầu 2013) hay do người quyết định đầu tư xem xét, quyết định (theo Khoản 3 Điều 39 Nghị định 37/2015/NĐ-CP và Khoản 4 Điều 5 Thông tư số 09/2016/TT-BXD)?

Trả lời
  • Huyền Kyubi8 tháng trước

    Sau khi xem xét, Vụ Kinh tế xây dựng có ý kiến như sau:

    Việc điều chỉnh tiến độ thực hiện hợp đồng tùy thuộc vào việc hợp đồng thuộc đối tượng áp dụng của Nghị định 37/2015/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ về Quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng hay Nghị định 48/2010/NĐ-CP ngày 7 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ về hợp đồng trong hoạt động xây dựng. Theo đó, nếu hợp đồng thuộc đối tượng áp dụng của Nghị định 37/2015/NĐ-CP thì việc điều điều chỉnh tiến độ làm kéo dài tiến độ thực hiện hợp đồng cần báo cáo người quyết định đầu tư xem xét quyết định, nếu hợp đồng thuộc đối tượng áp dụng của Nghị định 48/2010/NĐ-CP thì việc điều điều chỉnh tiến độ làm kéo dài tiến độ thực hiện hợp đồng nhưng không làm kéo dài tiến độ hoàn thành dự án thì các bên tham gia hợp đồng thỏa thuận thống nhất điều chỉnh.

    Vụ Kinh tế xây dựng 

    Nguồn: Bộ xây dựng