X

Điều chỉnh thiết kế, dự toán theo Thông tư 18/2016/TT-BXD

Theo khoản a, b điều 17 của Thông tư 18/2016/TT-BXD quy định:

“3. Cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng Điều chỉnh trong các trường hợp:

a) Điều chỉnh thiết kế xây dựng do có thay đổi về địa chất công trình, tải trọng thiết kế, giải pháp kết cấu, vật liệu sử dụng cho kết cấu chịu lực (trừ trường hợp làm tăng tính an toàn cho công trình) và biện pháp tổ chức thi công có ảnh hưởng đến an toàn chịu lực của công trình.

b) Điều chỉnh dự toán xây dựng công trình do việc Điều chỉnh dẫn đến làm vượt tổng mức đầu tư hoặc vượt dự toán xây dựng công trình đã được người quyết định đầu tư phê duyệt.”

– Trường hợp điều chỉnh thiết kế, dự toán xây dựng công trình nhưng không phải điều chỉnh dự án, không vượt tổng mức đầu tư được duyệt đối với công trình có thiết kế 1 bước (lập Báo cáo kinh tế – kỹ thuật) thì ai là người có quyền phê duyệt điều chỉnh thiết kế, dự toán? Đơn vị nào đứng ra tổ chức thẩm định điều chỉnh thiết kế, dự toán?

– Trường hợp nếu điều chỉnh thiết kế, dự toán mà không nằm trong phạm vi quy định tại Khoản 3, điều a, b nêu trên thì ai là người có quyền phê duyệt điều chỉnh thiết kế, dự toán? Đơn vị nào đứng ra tổ chức thẩm định điều chỉnh thiết kế, dự toán? Và trình tự ra sao? 

Trả lời
 • Quang Lê Minh8 tháng trước

  Sau khi nghiên cứu, Cục Quản lý hoạt động xây dựng có ý kiến như sau:

  Trường hợp điều chỉnh công trình có thiết kế 01 bước (dự án có yêu cầu lập Báo cáo KTKT) không làm điều chỉnh dự án, không vượt tổng mức đầu tư và không ảnh hưởng tới an toàn chịu lực công trình thì chủ đầu tư xem xét quyết định và tổ chức thẩm định;

  Trường hợp điều chỉnh thiết kế, dự toán không thuộc thẩm quyền thẩm định của cơ quan chuyên môn về xây dựng thì chủ đầu tư xem xét quyết định và tổ chức thẩm định.

   

  Cục Quản lý hoạt động xây dựng 

  Nguồn: Bộ xây dựng