X

Xử lý phát sinh với công trình hợp đồng trọn gói

Công ty tôi đang thi công công trình theo hình thức hợp đồng trọn gói, hợp đồng thi công có công tác lợp thay thế mái tôn 80%, tuy nhiên trong quá trình thi công chủ đầu tư và đơn vị giám sát yêu cầu thực hiện 40% và chỉ thanh toán khối lượng 40%. Tôi xin hỏi, trong trường hợp này nhà thầu có quyền yêu cầu thanh toán theo hợp đồng không? Hình thức hợp đồng là trọn gói tuy nhiên trong quá trình thanh toán, đơn vị giám sát kiểm tra lại khối lượng theo thực tế ít hơn so với bảng khối lượng kèm theo hợp đồng và yêu cầu chủ đầu tư cắt phần khối lượng thừa. Vậy trong trường hợp này nhà thầu có quyền khiếu nại để bảo đảm quyền lợi của nhà thầu không?

Trả lời
 • Về vấn đề này, Cục Kinh tế xây dựng có ý kiến trả lời như sau:

  Giá hợp đồng trọn gói là giá hợp đồng không thay đổi trong suốt quá trình thực hiện hợp đồng đối với khối lượng các công việc thuộc phạm vi hợp đồng đã ký kết, trừ trường hợp bất khả kháng và thay đổi phạm vi công việc phải thực hiện.

  Các bên hợp đồng phải thực hiện đúng các cam kết trong hợp đồng về phạm vi công việc, yêu cầu về chất lượng, số lượng, thời hạn, phương thức và các thỏa thuận khác. Trường hợp có phát sinh, thì các bên căn cứ vào hợp đồng đã được ký kết có hiệu lực và các quy định của pháp luật áp dụng cho hợp đồng xây dựng ký phụ lục điều chỉnh hợp đồng làm cơ sở thực hiện.

  Việc thanh toán, quyết toán hợp đồng xây dựng thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết giữa các bên và phù hợp với quy định của pháp luật áp dụng cho hợp đồng và không trái với hồ sơ mời thầu hoặc hồ sơ yêu cầu, trên nguyên tắc bảo đảm quyền và nghĩa vụ của các bên.

  Cục Kinh tế xây dựng

  Nguồn: Bộ xây dựng