X

Ban QLDA thực hiện tư vấn quản lý dự án có cần chứng chỉ năng lực?

Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Bình Phước được UBND tỉnh quyết định thành lập. Điều kiện năng lực đối với Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng được quy định tại Điều 64 Nghị định 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ. Tuy nhiên Sở Xây dựng tỉnh yêu cầu Ban phải có chứng chỉ năng lực hoạt động quản lý dự án. Vậy xin hỏi, Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Bình Phước có phải đề nghị Sở Xây dựng cấp chứng chỉ năng lực hoạt động quản lý dự án không?

Trả lời
  • Sau khi nghiên cứu, Cục Quản lý hoạt động xây dựng có ý kiến như sau:

    Ban Quản lý dự án chuyên ngành, Ban Quản lý dự án khu vực (sau đây viết là Ban QLDA) phải đáp ứng điều kiện quy định tại Điều 64 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng. Trường hợp Ban QLDA thực hiện tư vấn quản lý dự án cho các dự án khác không thuộc nhiệm vụ được giao thì phải có chứng chỉ năng lực theo quy định tại Điều 63 Nghị định này.

    Cục Quản lý hoạt động xây dựng

    Nguồn: Bộ xây dựng