X

Quản lý dự án cũng có chi phí dự phòng?

Chi phí dự phòng được xác định theo công thức (Gxd+Gtb+Gqlda+Gtv+Gk)*%, theo tôi hiểu đây là có dự phòng cho quản lý dự án, nhà thầu khi thanh toán sẽ phân bổ phần phí dự phòng vào đơn giá chi tiết để được thanh toán khoản phí dự phòng này, nhưng như vậy phải trừ đi % dự phòng cho quản lý dự án của chủ đầu tư có đúng không?

Trả lời
 • Sơn Bùi Ngọc1 năm trước

  Về vấn đề này, Vụ Kinh tế Xây dựng có ý kiến trả lời như sau:

  Nội dung chi phí dự phòng theo quy định tại Điểm g, Khoản 4, Điều 4 và Điểm e, Khoản 2, Điều 8 của Nghị định số 32/2014/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

  Việc thanh toán, quyết toán hợp đồng xây dựng thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết giữa các bên và phù hợp với quy định của pháp luật áp dụng cho hợp đồng và không trái với Hồ sơ mời thầu hoặc Hồ sơ yêu cầu.

  Vụ Kinh tế Xây dựng

  Nguồn: Bộ xây dựng