X

Dự án BT có cần giám đốc quản lý?

Công ty tôi có tham gia 1 dự án BT, và công ty cũng đồng thời là doanh nghiệp thực hiện dự án. Nhà đầu tư đã thành lập ra ban quản lý dự án vậy có cần phải thành lập ra giám đốc dự án hay không?

Trả lời
 • Dương Ngọc Hà1 năm trước

  Về vấn đề này, Cục Quản lý hoạt động xây dựng có ý kiến trả lời như sau:

  Theo quy định tại Khoản 7, Điều 2 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng thì giám đốc quản lý dự án là người được giám đốc ban quản lý dự án chuyên ngành, ban quản lý dự án khu vực, người đại diện theo pháp luật của tổ chức tư vấn quản lý dự án phân công là người đứng đầu để thực hiện nhiệm vụ quản lý dự án một dự án đầu tư xây dựng cụ thể.

  Do đó, khi thực hiện dự án đầu tư xây dựng (bao gồm cả dự án thực hiện theo hình thức BT) chủ đầu tư và các bên có liên quan cần tuân thủ các quy định pháp luật khi phân công cá nhân đảm nhận chức danh giám đốc quản lý dự án.

  Cục Quản lý hoạt động xây dựng

  Nguồn: Bộ xây dựng