X

Chi phí thực hiện các công việc tư vấn bổ sung

Tôi đang lập phần điều chỉnh Báo cáo kinh tế – kỹ thuật của 1 dự án đầu tư xây dựng trường Tiểu học. Ban đầu, dự án được duyệt chỉ có phần xây dựng công trình, không có phần thiết bị. Trong quá trình thực hiện dự án, do còn chi phí dự phòng của dự án nên người quyết định đầu tư có chủ trương đồng ý cho bổ sung phần thiết bị của các phòng học (việc bổ sung không làm vượt tổng mức đầu tư). Vậy tôi xin hỏi, khi đơn vị tư vấn lập Báo cáo kinh tế – kỹ thuật bổ sung (chỉ gồm phần thiết bị) có được tính chi phí lập báo cáo kinh tế – kỹ thuật phần bổ sung theo Quyết định 957/QĐ-BXD hoặc Quyết định 79/QĐ-BXD không? Và khi xác định hệ số tỷ lệ % theo Quyết định 957/QĐ-BXD hoặc Quyết định 79/QĐ-BXD thì sử dụng giá trị thiết bị trước thuế của phần bổ sung để nội suy hay sử dụng giá trị (xây lắp + thiết bị trước thuế) trong tổng mức đầu tư điều chỉnh để xác định hệ số tỷ lệ %?

Trả lời
 • Quang Lê Minh1 năm trước

  Về vấn đề này, Cục Kinh tế xây dựng có ý kiến trả lời như sau:

  Chi phí lập báo cáo kinh tế – kỹ thuật xác định theo định mức tỷ lệ phần trăm (%) (công bố tại bảng số 3 Quyết định số 957/QĐ-BXD ngày 29/9/2009 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc Công bố Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình nay là bảng số 4 Quyết định số 79/QĐ-BXD ngày 15/02/2017 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc Công bố Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng) nhân với chi phí xây dựng và chi phí thiết bị (chưa có thuế giá trị gia tăng) dự kiến theo suất vốn đầu tư  hoặc dữ liệu chi phí của dự án có tính chất, quy mô tương tự đã hoặc đang thực hiện.

  Trường hợp bổ sung công việc tư vấn đã hoàn thành theo yêu cầu của chủ đầu tư (không do lỗi của nhà thầu tư vấn) thì chủ đầu tư thanh toán chi phí để thực hiện các công việc này trên cơ sở thỏa thuận trong hợp đồng tư vấn đã ký kết giữa chủ đầu tư với nhà thầu tư vấn tương ứng với khối lượng công việc tư vấn bổ sung.

  Cục Kinh tế xây dựng

  Nguồn: Bộ xây dựng