X

Điều kiện Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án

Sở Giao thông vận tải Vĩnh Phúc được giao làm Chủ đầu tư các dự án có tổng mức đầu tư dưới 15 tỷ đồng sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước. Để thực hiện quản lý các dự án trên, Sở Giao thông vận tải Vĩnh Phúc có được ra Quyết định thành lập Ban quản lý dự án (sử dụng con dấu và tài khoản của Sở Giao thông vận tải, thành viên tham gia quản lý dự án làm việc theo chế độ kiêm nhiệm) để quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình không hay chỉ phân giao nhiệm vụ thực hiện công tác quản lý dự án cho các cá nhân, phòng ban liên quan?

Trả lời
  • Pham Duy Anh1 năm trước

    Sau khi nghiên cứu, Cục Quản lý hoạt động xây dựng có ý kiến trả lời như sau:

    Theo quy định tại Khoản 8 Điều 1 Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ “Chủ đầu tư sử dụng tư cách pháp nhân của mình và bộ máy chuyên môn trực thuộc có đủ điều kiện, năng lực để trực tiếp quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình có tổng mức đầu tư dưới 15 tỷ đồng”. Theo đó, khi chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án, cần phải có quyết định thành lập Ban QLDA trong đó quy định cụ thể về quyền và trách nhiệm của Ban khi thực hiện quản lý dự án.

    Cục Quản lý hoạt động xây dựng

    Nguồn: Bộ xây dựng