X

Điều kiện để tổ chức tham gia thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình

Theo điểm b, khoản 3, điều 2 của Luật sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ lục 4 về Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 bãi bỏ Điều 151 của Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 (điều kiện của tổ chức lập, thẩm tra dự án đầu tư xây dựng). Vậy khi lập, thẩm tra  thiết kế cơ sở của dự án đầu tư xây dựng công trình có phải yêu cầu có chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hay không? Vì Điều 78 Luật Xây dựng quy định thiết kế cơ sở cũng là thiết kế xây dựng và điều 154 Luật Xây dựng về điều kiện của tổ chức thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng vẫn còn hiệu lực.

Trả lời
  • Sơn Bùi Ngọc1 năm trước

    Về vấn đề này, Cục Quản lý hoạt động xây dựng có ý kiến trả lời như sau:

    Theo quy định tại Điểm b Khoản 3 Điều 2 Luật số 03/2016/QH14 về sửa đổi, bổ sung điều 6 và phụ lục 4 về danh mục ngành nghề, đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật Đầu tư thì điều kiện của tổ chức lập, thẩm tra dự án đầu tư xây dựng quy định tại Điều 151 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 được bãi bỏ kể từ ngày 01/01/2017. Theo đó, căn cứ quy định tại Khoản 2 Điều 156 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 80/2015/QH13, không yêu cầu tổ chức phải có chứng chỉ năng lực về lập, thẩm tra dự án đầu tư xây dựng. Trường hợp tổ chức tham gia thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình thì phải có chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng đối với lĩnh vực thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình theo quy định tại Khoản 19 Điều 1 Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 5/4/2017 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

    Cục Quản lý hoạt động xây dựng

    Nguồn: Bộ xây dựng