X

Điều kiện năng lực của nhà thầu thi công xây dựng cửa hàng xăng dầu

Điều kiện năng lực của nhà thầu thi công xây dựng cửa hàng xăng dầu và các điều kiện đối với chỉ huy trưởng công trường? 

Trả lời
  • Sau khi nghiên cứu, Cục Quản lý hoạt động xây dựng có ý kiến như sau:

    Tổ chức tham gia thi công xây dựng công trình cửa hàng xăng dầu phải đáp ứng điều kiện năng lực và được cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng theo quy định tại Khoản 20 và Khoản 32 Điều 1 Nghị định số 100/2018/NĐ-CP ngày 16/7/2018 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng. Nhân sự đảm nhận chức danh chỉ huy trưởng phải đáp ứng quy định tại Khoản 12 Điều 1 Nghị định số 100/2018/NĐ-CP.

    Cục Quản lý hoạt động xây dựng 

    Nguồn: Bộ xây dựng