X

Đăng tải thông tin năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức

Công ty hoạt động thi công xây dựng nhưng không đăng ký cấp chứng chỉ hành nghề thì có được đăng tải thông tin năng lực lên trang thông tin điện tử hay không? Nếu được thì tôi cần làm hồ sơ như thế nào?

Trả lời
  • Kiều Hà1 năm trước

    Về vấn đề này, Cục Quản lý hoạt động xây dựng trả lời như sau:

    Theo quy định tại Khoản 19 Điều 1 Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng thì tổ chức phải có chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng khi tham gia hoạt động xây dựng lĩnh vực thi công xây dựng công trình. Khi tổ chức được cấp chứng chỉ năng lực, cơ quan cấp chứng chỉ có trách nhiệm đăng tải thông tin năng lực của tổ chức lên trang thông tin điện tử do mình quản lý.


    Cục Quản lý hoạt động xây dựng

    Nguồn: Bộ xây dựng