X

Tổng mức đầu tư công trình có gồm chi phí bồi thường?

Theo Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 về quản lý dự án đầu tư xây dựng, tại Khoản 2, Điều 5 Phân loại dự án đầu tư xây dựng: Công trình xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo, nâng cấp có tổng mức đầu tư dưới 15 tỷ đồng (không bao gồm tiền sử dụng đất) chỉ cần lập Báo cáo kinh tế – kỹ thuật. Vậy, “tiền sử dụng đất” theo hướng dẫn có khác so với “giá trị bồi thường, giải phóng mặt bằng” trong tổng mức đầu tư hay không? Hay tiền sử dụng đất đã bao gồm các chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng công trình? Hiện cơ quan tôi có một số dự án dự kiến có tổng mức đầu tư là 20 tỷ đồng, trong đó chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng là 7 tỷ đồng. Vậy, đây là dự án đầu tư (thiết kế 2 bước) hay dự án đầu tư xây dựng công trình chỉ cần yêu cầu lập Báo cáo kinh tế – kỹ thuật (thiết kế 1 bước)?

Trả lời
  • Quang Lê Minh8 tháng trước

    Sau khi nghiên cứu, Cục Quản lý hoạt động xây dựng có ý kiến trả lời như sau:

    Chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng là tạo lập ra quỹ đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng; theo quy định tại Điều 3 Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016, tổng mức đầu tư bao gồm chi phí bồi thường và giải phóng mặt bằng. Theo đó, đối với dự án có tổng mức đầu tư từ 15 tỷ trở lên phải lập dự án đầu tư xây dựng.

    Cục Quản lý hoạt động xây dựng

    Nguồn: Bộ xây dựng