X

Quy định về quản lý thiết kế xây dựng

Đối với các dự án, công trình không thuộc diện do cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định (công trình cấp đặc biệt, công trình cấp I, công trình công cộng, công trình có ảnh hưởng lớn đến cảnh quan môi trường và an toàn của cộng đồng), cơ quan quản lý Nhà nước quản lý hồ sơ thiết kế (thiết kế cơ sở, thiết kế bản vẽ thi công) của chủ đầu tư như thế nào? Có quyền yêu cầu chủ đầu tư cung cấp hồ sơ thiết kế, các văn bản pháp lý có liên quan đến dự án để theo dõi phục vụ công tác quản lý hay không?

Trả lời
  • Về vấn đề này, Cục Quản lý hoạt động xây dựng có ý kiến như sau:

    Cơ quan quản lý nhà nước quản lý thiết kể xây dựng thông qua việc cấp giấy phép xây dựng quy định tại Khoản 1 Điều 89 Luật Xây dựng năm 2014. Trường hợp được miễn giấy phép xây dựng thì chủ đầu tư phải thực hiện theo Điểm 1 Khoản 2 Điều 89 Luật Xây dựng năm 2014.


    Cục Quản lý hoạt động xây dựng

    Nguồn: Bộ xây dựng