X

Chủ đầu tư có thể tự thẩm định các hạng mục xây lắp?

Dự án được phê duyệt là công trình giao thông do Sở Giao thông vận tải làm chủ đầu tư, hạng mục di dời điện nằm trong gói thầu xây lắp thi công xây dựng công trình. Trong quá trình thẩm định thiết kế bản vẽ thi công, chủ đầu tư gửi bản vẽ – dự toán hạng mục di dời điện thẩm tra tại Trung tâm tư vấn kiểm định xây dựng – Sở Xây dựng. Dựa trên kết quả thẩm định đó, chủ đầu tư kết hợp với các hạng mục khác (đã thẩm định) để ra kết quả thẩm định gói thầu. Theo Điểm b, Khoản 1, Điều 24 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015: “Sở Xây dựng, Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành theo quy định tại Điều 76 Nghị định này chủ trì tổ chức thẩm định thiết kế kỹ thuật, dự toán xây dựng (trường hợp thiết kế ba bước); thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng (trường hợp thiết kế hai bước) của công trình từ cấp II trở xuống được đầu tư xây dựng trên địa bàn hành chính của tỉnh, trừ các công trình quy định tại Điểm a Khoản này”. Vậy cho tôi hỏi, đối với dự án trên, Sở Giao thông vận tải thẩm định các hạng mục của gói thầu xây lắp, trong đó có hạng mục di dời điện có đúng với quy định không?

Trả lời
  • Sau khi nghiên cứu, Cục Quản lý hoạt động xây dựng có ý kiến như sau:

    Trường hợp dự án được phê duyệt là công trình giao thông có hạng mục di dời điện ở mức độ quy mô nhỏ, việc thực hiện thẩm định hạng mục di dời điện do chủ đầu tư tổ chức thẩm định trước khi trình phê duyệt.

    Cục Quản lý hoạt động xây dựng

    Nguồn: Bộ xây dựng