X

Hướng dẫn điều chỉnh hợp đồng xây dựng

Dự án đầu tư đã được phê duyệt, đã lựa chọn nhà thầu thi công và ký hợp đồng xây dựng. Trong quá trình thi công, do có một số thay đổi về điều kiện lập địa (nguyên nhân bất khả kháng) làm cho một số vị trí không thể thi công được nên phải khảo sát, thiết kế bổ sung dự án, trong đó có việc thiết kế bổ sung vào vị trí khác để bảo đảm khối lượng. UBND tỉnh đã có quyết định phê duyệt điều chỉnh dự án; tổng khối lượng và dự toán công trình không vượt quá dự toán ban đầu. Công việc hiện nay là phải điều chỉnh hợp đồng xây dựng với nhà thầu thi công. Tôi xin hỏi, chủ đầu tư có được phép ký điều chỉnh hợp đồng thi công hay không? Có phải đấu thầu lại phần thiết kế bổ sung hay không?

Trả lời
 • Về vấn đề này, Cục Kinh tế xây dựng có ý kiến trả lời như sau:

  Việc điều chỉnh hợp đồng xây dựng thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết giữa các bên và theo quy định của pháp luật có liên quan áp dụng cho hợp đồng.

  Việc điều chỉnh khối lượng công việc trong hợp đồng thực hiện theo Điều 37 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng.

  Việc điều chỉnh giá hợp đồng thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 07/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng.


  Cục Kinh tế xây dựng

  Nguồn: Bộ xây dựng