X

Chi phí thiết kế xây dựng công trình

Hiện nay, công ty chúng tôi đang thiết kế bản vẽ thi công một số công trình, tuy nhiên chi phí thiết kế bản vẽ thi công công ty lấy chi phí xây dựng tại thời điểm lập thiết kế bản vẽ thi công nhân với tỷ lệ % theo định mức. Nhưng cơ quan thẩm định lấy giá trị xây lắp trong tổng mức đầu tư được duyệt nhân với tỷ lệ % theo định mức (cơ quan thẩm định giải thích đây là quy định trong Quyết định số 79/QĐ-BXD ngày 15/2/2017). Vậy xin hỏi quý Bộ, cách tính chi phí thiết kế  nào là đúng?

Trả lời
  • mrbalick1 năm trước

    Sau khi nghiên cứu, Cục Kinh tế xây dựng có ý kiến trả lời như sau:

    Chi phí thiết kế được xác định theo định mức chi phí tỷ lệ phần trăm công bố theo Quyết định số 79/QĐ-BXD ngày 15/02/2017 của Bộ Xây dựng về công bố định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng có hiệu lực từ ngày 01/3/2017.

    Cục Kinh tế xây dựng

    Nguồn: Bộ xây dựng