X

Căn cứ lập chi phí điều chỉnh dự án đầu tư

Năm 2011, đơn vị tôi có thuê tư vấn lập điều chỉnh dự án đầu tư (dự án gồm 2 giai đoạn), đơn vị tôi đã triển khai thi công và đưa vào sử dụng giai đoạn 1 năm 2014. Đến năm 2016, đơn vị tôi tiếp tục triển khai thi công giai đoạn 2. Tuy nhiên, do yếu tố trượt giá và thay đổi quy trình công nghệ nên đơn vị tôi có thuê tư vấn để lập điều chỉnh dự án đầu tư cho giai đoạn 2. Quyết định số 957/QĐ-BXD ngày 29/9/2009 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc công bố Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình, có nêu các trường hợp áp dụng định mức chi phí điều chỉnh lập dự án đầu tư, nhưng đơn vị tôi không thuộc một trong các trường hợp đó.

Vậy tôi xin hỏi, có thể áp dụng định mức điều chỉnh một trong các trường hợp nêu trong Quyết định trên của Bộ Xây dựng để thương thảo ký hợp đồng với đơn vị tư vấn được không?

Trả lời
  • Sau khi xem xét, Vụ Kinh tế Xây dựng có ý kiến như sau:

    Căn cứ Quyết định 957/QĐ-BXD ngày 29/9/2009 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc công bố Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình thì đối với các công việc thuê tư vấn chưa có định mức công bố tại Quyết định này thì lập dự toán để xác định chi phí.

    Vụ Kinh tế Xây dựng

    Nguồn: Bộ xây dựng