X

Việc chuyển giao các công trình UBND tỉnh quyết định đầu tư thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh

Tôi đang công tác tại Ban QLDA huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang. Hiện nay UBND tỉnh Tuyên Quang đã có Quyết định thành lập 03 Ban QLDA chuyên ngành và các Ban QLDA khu vực và các Ban QLDA chuyên ngành cũng đã có văn bản yêu cầu Ban QLDA huyện Lâm Bình bàn giao lại toàn bộ các công trình đang thực hiện mà cấp tỉnh quyết định đầu tư (trước đó đã giao cho UBND huyện Lâm Bình làm chủ đầu tư thực hiện dự án). Vậy tôi xin hỏi, chúng tôi có bắt buộc phải bàn giao lại các dự án đang thực hiện mà cấp tỉnh quyết định đầu tư trước khi thành lập các Ban QLDA chuyên ngành, Ban QLDA khu vực hay không?

Trả lời
  • Sau khi nghiên cứu, Cục Quản lý hoạt động xây dựng có ý kiến như sau:

    Theo quy định tại Khoản 2 Điều 4 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ đối với dự án sử dụng vốn nhà nước do Chủ tịch UBND cấp tỉnh quyết định đầu tư thì chủ đầu tư là Ban quản lý dự án chuyên ngành hoặc Ban quản lý dự án khu vực do UBND tỉnh thành lập hoặc cơ quan, tổ chức, đơn vị được Chủ tịch UBND tỉnh giao quản lý, sử dụng vốn để đầu tư xây dựng. Như vậy, việc có chuyển giao các công trình UBND tỉnh đã quyết định đầu tư và giao cho huyện Lâm Bình làm chủ đầu tư cho các Ban quản lý dự án chuyên ngành, Ban quản lý dự án khu vực hay không là thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh.


    Cục Quản lý hoạt động xây dựng

    Nguồn: Bộ xây dựng