X

Đơn vị được chọn làm chủ đầu tư dự án

Theo Khoản 2, Điều 4 chủ đầu tư xây dựng (Nghị định số 59/2015/NĐ-CP) được quy định cụ thể như sau:

“2. Đối với dự án sử dụng vốn ngân sách Nhà nước, vốn Nhà nước ngoài ngân sách do Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan trung ương của các tổ chức chính trị và tổ chức chính trị – xã hội, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định đầu tư, chủ đầu tư là Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành hoặc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực được thành lập theo quy định tại Điều 63 của Luật Xây dựng năm 2014 hoặc cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao quản lý, sử dụng vốn để đầu tư xây dựng công trình”. 

Tại huyện tôi có đầu tư dự án xây dựng mới đường giao thông nông thôn xã (vốn năm 2019 là 500 triệu đồng) từ nguồn vốn ngân sách huyện. UBND huyện không giao cho “Ban QLDA Đầu tư xây dựng huyện” làm chủ đầu tư dự án mà ra quyết định giao cho đơn vị “Đội quản lý duy tu sửa chữa các công trình giao thông huyện” làm chủ đầu tư dự án (Đội quản lý duy tu sửa chữa các công trình giao thông huyện là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Kế Sách do UBND huyện thành lập, với chức năng nhiệm vụ của Đội này là quản lý bến bãi, duy trì cây xanh, thoát nước, sửa chữa các công trình giao thông đường huyện…). Vậy Đội quản lý duy tu sửa chữa các công trình giao thông huyện có được giao làm chủ đầu tư dự án sử dụng vốn ngân sách huyện không? Cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao quản lý, sử dụng vốn để đầu tư xây dựng công trình nêu tại Khoản 2, Điều 4 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP gồm các cơ quan nào?

Trả lời
 • mrbalick1 năm trước

  Sau khi xem xét, Cục Quản lý hoạt động xây dựng có ý kiến như sau:

  Chủ đầu tư xây dựng được quy định tại Luật Xây dựng năm 2014 và Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng. Cụ thể như sau:

  – Chủ đầu tư xây dựng (sau đây gọi tắt là Chủ đầu tư) là cơ quan, tổ chức, cá nhân sở hữu vốn, vốn vay hoặc được giao trực tiếp quản lý, sử dụng vốn để thực hiện hoạt động đầu tư xây dựng (Khoản 9 Điều 3 Luật Xây dựng năm 2014).

  – Đối với dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước thì quy định về Chủ đầu tư theo điểm a khoản 2, khoản 3 Điều 7 Luật Xây dựng 2014 và Điều 4 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015.

  Cục Quản lý hoạt động xây dựng 

  Nguồn: Bộ xây dựng