X

Áp dụng hệ số điều chỉnh để xác định chi phí quản lý dự án

Khoản 3, Mục I của Quyết định 79/QĐ-BXD ngày 15/2/2017 của Bộ Xây dựng có quy định: “Trường hợp dự án được quản lý theo hình thức chủ đầu tư sử dụng bộ máy chuyên môn trực thuộc có đủ điều kiện năng lực để quản lý dự án, chi phí quản lý dự án xác định theo định mức và điều chỉnh với hệ số k = 0,8”. Vậy xin hỏi quý Bộ, Ban QLDA Xây dựng do Chủ tịch UBND huyện hoặc Ban QLDA Công trình Xây dựng tỉnh Cà Mau do Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau thành lập được giao làm chủ đầu tư các dự án và tự thực hiện quản lý dự án, vậy có áp dụng hệ số điều chỉnh là k = 0,8 không?

Trả lời
  • Pham Duy Anh8 tháng trước

    Sau khi nghiên cứu, Vụ Kinh tế xây dựng có ý kiến trả lời như sau:

    Theo quy định tại Quyết định số 79/QĐ-BXD ngày 15/02/2017 của Bộ Xây dựng công bố định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng thì trường hợp chủ đầu tư sử dụng bộ máy chuyên môn trực thuộc để quản lý dự án (kiêm nhiệm) thì chi phí quản lý dự án được điều chỉnh với hệ số k=0,8. Đối với trường hợp các Ban quản lý dự án chuyên ngành như trong câu hỏi của bạn thì khi xác định chi phí quản lý dự án không phải áp dụng điều chỉnh bằng hệ số này.

    Vụ Kinh tế xây dựng

    Nguồn: Bộ xây dựng