X

Áp dụng định mức sử dụng vật liệu trong trường hợp nào?

Trong Quyết định số 1329/QĐ-BXD công bố định mức sử dụng vật liệu trong xây dựng không nêu là Quyết định này thay thế văn bản  số 1784/BXD-VP ngày 16/8/2007 hướng dẫn về định mức vật tư trong xây dựng. Như vậy, phải áp dụng văn bản nào để lập dự toán xây dựng công trình? Nếu theo Quyết định số 1329/QĐ-BXD thì cách thức áp dụng để đưa vào định mức dự toán xây dựng công trình như thế nào và có cần phải thực hiện ngay khi chưa có văn bản hướng dẫn cụ thể không?

Trả lời
  • mrbalick8 tháng trước

    Sau khi nghiên cứu, Vụ Kinh tế xây dựng có ý kiến như sau:

    Nguyên tắc quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình là phải đảm bảo hiệu quả, phù hợp với cơ chế thị trường. Do đó, khi nhà nước công bố định mức mới thì phải áp dụng. Định mức công bố kèm theo Quyết định số 1329/QĐ-BXD ngày 19/12/2016 của Bộ Xây dựng là định mức sử dụng vật liệu (định mức cơ sở), không phải là định mức dự toán xây dựng công trình; trường hợp nội dung chi phí trong dự toán yêu cầu áp dụng định mức sử dụng vật liệu thì mới phải áp dụng.

    Vụ Kinh tế xây dựng

    Nguồn: Bộ xây dựng