X

Chi phí thiết kế xây dựng

Công ty chúng tôi đang thực hiện lập dự án công trình có tổng mức đầu tư (trước thuế) là 25 tỷ đồng trong đó bao gồm: Công trình dân dụng cấp IV: 10 tỷ đồng, công trình dân dụng cấp III: 1 tỷ đồng, công trình hạ tầng: 11 tỷ đồng, công trình giao thông: 3 tỷ đồng. Khi áp dụng theo Quyết định 79/QĐ-BXD ngày 15/02/2017 để  tính tỷ lệ phần trăm thiết kế chúng tôi thấy tại mục IV.2 của Quyết định 79/QĐ-BXD quy định: “Chi phí thiết kế xây dựng xác định theo định mức chi phí tỷ lệ % (công bố từ bảng 5 đến bảng 14 trong quyết định này) nhân với chi phí xây dựng (chưa có thuế GTGT) tương ứng với loại, cấp của từng công trình trong tổng mức đầu tư được duyệt”.Vậy theo tôi hiểu có 2 cách để tính thiết kế phí:

Cách 1: Công trình dân dụng cấp IV: 2,92% (theo Gxd1 = 10tỷ đồng); Công trình dân dụng cấp III: 3,41% (theo Gxd2 = 1tỷ đồng); Công trình hạ tầng: 2,04% (theo Gxd3 = 11tỷ đồng); Công trình giao thông: 1,37% (theo Gxd4 = 3tỷ đồng).

Cách 2: Công trình dân dụng cấp IV: 2,478% (theo Gxd = 25 tỷ đồng); Công trình dân dụng cấp III: 2,657% (theo Gxd = 25 tỷ đồng); Công trình hạ tầng: 1,715% (theo Gxd = 25tỷ đồng); Công trình giao thông: 1,23% (theo Gxd = 25 tỷ đồng).

Vậy tôi muốn hỏi cách tính nào trong 2 cách tính trên là đúng theo Quyết định 79/QĐ-BXD?

Trả lời
  • Huyền Kyubi8 tháng trước

    Về vấn đề này, Vụ Kinh tế xây dựng có ý kiến như sau:

    Theo quy định tại Quyết định số 79/QĐ-BXD ngày 15/02/2017 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng công bố Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng thì Chi phí thiết kế xây dựng được xác định theo tỷ lệ phần trăm (%) nhân với chi phí xây dựng (chưa có thế giá trị gia tăng) tương ứng với từng loại, cấp của từng công trình trong tổng mức đầu tư như cách hiểu 1 trong nội dung câu hỏi của bạn đọc.

    Vụ Kinh tế xây dựng

    Nguồn: Bộ xây dựng