X

Cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

1. Hiện nay theo Nghị định 100 thì việc cấp chứng chỉ hành nghề giám sát được phân thành 03 loại. Trong đó có loại là giám sát công trình dân dụng công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật. Như vậy, nếu trước đây tôi đã được cấp chứng chỉ giám sát công trình dân dụng công nghiệp thì có được giám sát công trình hạ tầng kỹ thuật hay không? Vì theo Bộ câu hỏi thì không tách riêng 02 phần công việc này.

2. Theo Bộ câu hỏi, đối với việc cấp chứng chỉ hành nghề quản lý dự án đầu tư thì không thấy phân loại. Như vậy, nếu tôi đã được cấp chứng chỉ quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng thì có được làm quản lý dự án đầu tư công trình công nghiệp hoặc hạ tầng kỹ thuật hay không? Tôi thấy việc quản lý dự án đầu tư theo quy định như Nghị định 59 là đúng. Đã là giám đốc quản lý dự án thì có thể làm giám đốc quản lý dự án của tất cả các loại công trình. 

Trả lời
 • Pham Duy Anh1 năm trước

  Sau khi nghiên cứu, Cục Quản lý hoạt động xây dựng có ý kiến trả lời như sau:

  1. Các lĩnh vực hành nghề hoạt động xây dựng được cấp theo đúng quy định tại Nghị định số 100/2018/NĐ-CP ngay 16/7/2018 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng. Theo đó, nếu công dân Nguyễn Văn Tê đáp ứng các điều kiện quy định tại Khoản 9 Điều 1 Nghị định số 100/2018/NĐ-CP và Khoản 4 Điều 2 Thông tư số 08/2018/TT-BXD ngày 05/10/2018 của Bộ Xây dựng thì nộp hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền để được xét cấp chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật.

  2. Theo quy định tại Khoản 13 Điều 1 Nghị định số 100/2018/NĐ-CP ngày 16/7/2018: “cá nhân đảm nhận chức danh giám đốc quản lý dự án phải có chứng chỉ hành nghề quản lý dự án phù hợp với loại và quy mô dự án theo quy định tại Điều này”, do đó nếu công dân Nguyễn Văn Tê đã được cấp chứng chỉ quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng thì chỉ được làm giám đốc quản lý dự án công trình dân dụng tương ứng với hạng của chứng chỉ hành nghề.

   

  CỤC QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG 

  Nguồn: Bộ xây dựng