X

Chứng chỉ hành nghề quản lý dự án của người nước ngoài

Công ty tôi là doanh nghiệp nước ngoài, tuyển dụng người nước ngoài để thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà máy tại tỉnh Khánh Hòa. Người nước ngoài này được Công ty cho đảm nhiệm chức danh Quản lý dự án (vị trí công việc là Chuyên gia), như vậy cá nhân này có cần phải có chứng chỉ hành nghề để được quản lý dự án không?

Trả lời
 • Kiều Hà1 năm trước

  Sau khi nghiên cứu, Cục Quản lý hoạt động xây dựng có ý kiến trả lời như sau:

  Theo quy định tại Khoản 13 Điều 1 Nghị định số 100/2018/NĐ-CP ngày 16/7/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng thì “cá nhân đảm nhận chức danh giám đốc quản lý dự án phải có chứng chỉ hành nghề quản lý dự án phù hợp với loại và quy mô dự án”.

  Theo quy định tại Điểm d Điều 4 Thông tư số 08/2018/TT-BXD ngày 05/10/2018 của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung về chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng, chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng và quản lý nhà thầu nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam thì “đối với tổ chức tư vân quản lý dự án: cá nhân phụ trách các lĩnh vực chuyên môn của tổ chức phải có chứng chỉ hành nghề: giám sát thi công xây dựng, định giá xây dựng phù hợp với công việc đảm nhận và hạng đề nghị cấp chứng chỉ của tổ chức”.

  Như vậy, cá nhân đảm nhận chức danh giám đốc quản lý dự án phải có chứng chỉ hành nghề phù hợp với loại và quy mô dự án. Cá nhân phụ trách các lĩnh vực chuyên môn của tổ chức quản lý dự án thì phải có chứng chỉ hành nghề phù hợp theo quy định.

  Cục Quản lý hoạt động xây dựng 

  Nguồn: Bộ xây dựng