X

Thẩm quyền thẩm định dự án đầu tư xây dựng

Hiện nay Công ty chúng tôi là chủ đầu tư dự án phát triển nhà ở gồm nhiều loại và cấp công trình khác nhau. Theo đó, dự án có các công trình nhà ở riêng lẻ (nhà liên kế, nhà đơn lập) là công trình nhà ở cấp III, chiều cao 2 tầng, không thuộc danh mục các công trình ảnh hưởng đến an toàn cộng đồng của phụ lục II của Nghị định 46/2015/NĐ-CP thuộc diện cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định. Theo mục 1.c khoản 11 Điều 1 Nghị định 42/2017/NĐ-CP và Điều 13 Thông tư 18/2016/TT-BXD thì chủ đầu tư tự tổ chức thẩm định (thiết kế cơ sở, thiết kế bản vẽ thi công) của các công trình nhà ở riêng lẻ như trên là đúng thẩm quyền hay không?

Trả lời
 • Dương Ngọc Hà8 tháng trước

  Về vấn đề này, Cục Quản lý hoạt động xây dựng có ý kiến trả lời như sau:

  Thẩm quyền thẩm định dự án đầu tư xây dựng được xác định căn cứ theo nguồn vốn sử dụng, quy mô, tính chất của dự án và quy định tại Điều 57, Luật Xây dựng năm 2014.

  Trường hợp dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn khác, không có công trình cấp đặt biệt, cấp I, không ảnh hướng lớn đến cảnh quan, môi trường và an toàn của cộng đồng theo quy định tại Khoản 2, Khoản 3, Điều 2, Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ thì người quyết định đầu tư, chủ đầu tư tự tổ chức thẩm định dự án đầu tư, thiết kế xây dựng của công trình.

  Cục Quản lý hoạt động xây dựng

  Nguồn: Bộ xây dựng