X

Căn cứ cấp phép xây dựng đối với đất thuê

Khoản 3, Điều 188 Luật Đất đai quy định: “Việc chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp quyền sử dụng đất, góp vốn bằng quyền sử dụng đất phải đăng ký tại cơ quan đăng ký đất đai và có hiệu lực kể từ thời điểm đăng ký vào sổ địa chính”. Tôi xin hỏi, khi xem xét cấp giấy phép xây dựng đối với trường hợp chủ đầu tư thuê lại đất của cá nhân, tổ chức khác thì có thể căn cứ vào hợp đồng thuê đất giữa chủ đầu tư với chủ quyền sử dụng đất được không hay phải thực hiện theo Luật Đất đai như nêu trên?

Trả lời
  • Quang Lê Minh1 năm trước

    Sau khi nghiên cứu, Cục Quản lý hoạt động xây dựng có ý kiến trả lời như sau:

    Các loại giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai để cấp giấy phép xây dựng thực hiện theo quy định tại Luật Xây dựng năm 2014, Nghị định số 53/2017/NĐ-CP ngày 8/52017 của Chính phủ quy định các loại giấy tờ hợp pháp về đất đai để cấp giấy phép xây dựng và Thông tư số 15/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về cấp giấy phép xây dựng, đề nghị ông nghiên cứu, thực hiện.

    Cục Quản lý hoạt động xây dựng

    Nguồn: Bộ xây dựng