X

Điều chỉnh dự toán xây dựng và dự toán gói thầu

Tôi đang công tác tại Ban QLDA huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang. Hiện tôi có 1 công trình Trụ sở UBND xã Bình An do UBND tỉnh Tuyên Quang quyết định đầu tư, UBND huyện Lâm Bình làm chủ đầu tư, công trình đã được SXD tỉnh Tuyên Quang thẩm định Báo cáo kinh tế – kỹ thuật sau đó được UBND tỉnh Tuyên Quang phê duyệt Báo cáo kinh tế – kỹ thuật ngày 13/10/2016 song chưa đủ vốn để triển khai tiếp. Đến ngày 25/5/2017 công trình trên đã được Chủ tịch UBND tỉnh quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình theo các giá trị đã được phê duyệt tại Báo cáo kinh tế – kỹ thuật (được phê duyệt ngày 13/10/2016). Đến thời điểm này các văn bản: Quyết định số 79/QĐ-BXD ngày 15/02/2017 của Bộ Xây dựng về việc Công bố Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng; Hướng dẫn số 189/SXD-KT&VLXD ngày 22/3/2017 của SXD tỉnh Tuyên Quang về việc xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang đã có hiệu lực. Vậy tôi xin hỏi, có cần phải điều chỉnh cả dự toán xây dựng công trình và dự toán các gói thầu hay không? Nếu điều chỉnh cả dự toán xây dựng công trình và dự toán các gói thầu thì có cần 2 lần điều chỉnh hay không? (Lần 1: Thẩm định dự toán xây dựng công trình điều chỉnh và phê duyệt; Lần 2: Căn cứ dự toán xây dựng công trình được phê duyệt tiến hành thẩm định giá các gói thầu và phê duyệt để làm căn cứ mời thầu) và đơn vị nào có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt điều chỉnh dự toán xây dựng công trình và dự toán các gói thầu của công trình trên?

Trả lời
 • Kiều Hà8 tháng trước

  Sau khi nghiên cứu, Vụ Kinh tế Xây dựng có ý kiến như sau:

  Việc điều chỉnh dự toán xây dựng và dự toán gói thầu thực hiện theo quy định tại Điều 11 và Điều 12 của Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng. 

  Thẩm quyền thẩm định phê duyệt dự toán xây dựng công trình thực hiện theo quy định tại Điều 10 của Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

  Vụ Kinh tế xây dựng

  Nguồn: Bộ xây dựng