X

Sửa thiết kế có phải điều chỉnh cả dự án?

Trong trường hợp điều chỉnh thiết kế 1 hạng mục thuộc dự án (trường hợp cụ thể là hạng mục kè đá phải điều chỉnh thiết kế do gặp sự cố bị sạt lở), giá trị dự toán tăng so với ban đầu tuy nhiên không vượt tổng mức đầu tư được duyệt thì có cần phải phê duyệt điều chỉnh dự án hay chỉ cần phê duyệt thiết kế – dự toán?

Trả lời
  • Tung Anh8 tháng trước

    Về vấn đề này, Vụ Kinh tế xây dựng có ý kiến trả lời như sau:

    Trường hợp điều chỉnh thiết kế dẫn đến phải điều chỉnh dự án (các trường hợp được phép điều chỉnh dự án quy định tại Điều 61 Luật Xây dựng 2014) thì chủ đầu tư phải tổ chức thẩm định, phê duyệt dự án điều chỉnh theo quy định tại Khoản 5 Điều 61 của Luật này. Các trường hợp điều chỉnh khác, chỉ thực hiện điều chỉnh, thẩm định, phê duyệt thiết kế và dự toán.


    Vụ Kinh tế xây dựng

    Nguồn: Bộ xây dựng