X

Dự án nào phải lập quy hoạch 1/500?

Hiện tại trên địa bàn huyện tôi triển khai dự án Khu tái định cư phục vụ di dân cho xã A với diện tích khoảng 10ha. Khu vực thực hiện dự án tại xã B và xã C là khu vực đô thị đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/2000 (nay gọi là quy hoạch phân khu đô thị). Vậy khi thực hiện dự án, chúng tôi phải lập quy hoạch chi tiết 1/500 trước khi lập dự án đầu tư. Cho tôi hỏi, việc lập quy hoạch chi tiết 1/500 khi đã có quy hoạch chi tiết 1/2000 theo trình tự như thế nào và có phải lấy ý kiến của cộng đồng dân cư hay không? (Khi thực hiện quy hoạch 1/2000 đã thực hiện công tác này rồi)? Nếu có thì lấy ý kiến cộng đồng dân cư thuộc xã A (địa phương được hưởng lợi khi thực hiện dự án) hay lấy ý kiến cộng đồng dân cư thuộc xã B và xã C (địa phương của khu vực thực hiện dự án)?

Trả lời
  • Huyền Kyubi1 năm trước

    Sau khi nghiên cứu, Vụ Quy hoạch Kiến trúc trả lời vấn đề này như sau:

    Đề nghị của công dân Lê Văn Thịnh là áp dụng Khoản 5, Điều 10 Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 6/5/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng đối với khu đất lập dự án nêu trên là không phù hợp do quy định tại Khoản 5, Điều 10 Nghị định số 44/2015/NĐ-CP chỉ áp dụng cho các khu chức năng đặc thù.

    Vụ Quy hoạch Kiến trúc

    Nguồn: Bộ xây dựng