X

Ký xác nhận bản vẽ hoàn công

Theo Phụ lục 2, Thông tư số 26/2016/TT-BXD (có hiệu lực từ ngày 15/12/2016) bản vẽ hoàn công phải do tư vấn giám sát trưởng ký. Vậy tôi xin hỏi, thành phần đoàn tư vấn giám sát bao gồm: Trưởng đoàn giám sát, các trưởng nhóm giám sát (xây dựng, giao thông, điện nước, thiết bị…). Người xác nhận bản vẽ hoàn công của các lĩnh vực nêu trên là các trưởng nhóm phụ trách hay trưởng đoàn giám sát?

Trả lời
  • Dương Ngọc Hà1 năm trước

    Sau khi nghiên cứu, Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng có ý kiến như sau:

    Theo quy định tại Khoản 4 Điều 26 Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng thì “Tổ chức thực hiện giám sát quy định tại Khoản 2 và Điểm a Khoản 3 Điều này phải xây dựng hệ thống quản lý chất lượng và có đủ nhân sự thực hiện giám sát tại công trường phù hợp với quy mô, yêu cầu của công việc thực hiện giám sát. Tùy theo quy mô, tính chất, kỹ thuật của công trình, cơ cấu nhân sự của tổ chức giám sát thi công xây dựng công trình bao gồm giám sát trưởng và các giám sát viên”. Đồng thời, quy định về lập và xác nhận bản vẽ hoàn công được thực hiện theo hướng dẫn tại Phụ lục II Thông tư số 26/2016/TT-BXD ngày 26/10/2016 của Bộ Xây dựng Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng, trong đó tư vấn giám sát trưởng ký xác nhận bản vẽ hoàn công.

    Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng

    Nguồn: Bộ xây dựng