X

Điều chỉnh, bổ sung hạng mục công trình

Khi thi công xây dựng công trình có điều chỉnh, bổ sung một số hạng mục chủ đầu tư và các bên liên quan đã lập biên bản đồng ý cho thi công các hạng mục đó khi chưa phê duyệt thiết kế và dự toán các hạng mục đó thì có sai với quy định hiện hành không? Quy định đó thể hiện ở văn bản pháp lý nào?

Trả lời
  • Huyền Kyubi1 năm trước

    Về vấn đề này, Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình có ý kiến trả lời như sau:

    Việc điều chỉnh thiết kế trong quá trình thi công xây dựng công trình thực hiện theo quy định tại Điều 84 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13, Điều 17 Thông tư số 18/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016. Ngoài ra, việc điều chỉnh, bổ sung hạng mục công trình phải tuân thủ các quy định về điều chỉnh dự án, quy hoạch, cấp phép theo quy định của Luật Xây dựng và các quy định khác có liên quan.

    Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng

    Nguồn: Bộ xây dựng