X

Thẩm quyền thẩm định dự án, thiết kế cơ sở dự án nhóm B, công trình cấp I, đầu tư theo hình thức đối tác công tư

Ở địa phương tôi có dự án cấp nước công suất 40.000 m3/ngày đêm có tổng mức đầu tư 400 tỷ đồng được đầu tư theo hình thức BOO. Theo Nghị định 59/2015/NĐ-CP và 42/2017/NĐ-CP dự án thuộc nhóm B và theo Thông tư 03/2016/TT-BXD công trình cấp I. Vậy dự án trên thẩm quyền thẩm định dự án, thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật và bản vẽ thi công do Bộ Xây dựng hay Sở Xây dựng?

Trả lời
  • Pham Duy Anh1 năm trước

    Sau khi nghiên cứu, Cục Quản lý hoạt động xây dựng có ý kiến trả lời như sau:

    Với dự án thuộc nhóm B, quy mô công trình cấp I, đầu tư theo hình thức đối tác công tư (BOO), thẩm quyền thẩm định dự án, thiết kế cơ sở theo quy định tại Khoản 3, 4 Điều 10 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP và Khoản 4 Điều 1 Nghị định số 42/2017/NĐ-CP; thẩm quyền thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng công trình theo quy định tại Điều 25 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP và Khoản 10 Điều 1 Nghị định số 42/2017/NĐ-CP.

    Cục Quản lý hoạt động xây dựng

    Nguồn: Bộ xây dựng