X

Quyết toán hợp đồng tư vấn trọn gói thế nào?

Khi ký kết hợp đồng tư vấn quản lý dự án. Giá trị hợp đồng được tính toán theo định mức chi phí quản lý dự án tính trên giá trị xây lắp và ghi giá trị cụ thể trong hợp đồng (hợp đồng trọn gói). Trong quá trình thi công xây dựng công trình, giá trị xây dựng thực tế giảm so với dự toán và hợp đồng xây dựng. Khi thực hiện quyết toán chi phí quản lý dự án. Đơn vị thực hiện quyết toán không quyết toán chi phí quản lý dự án theo hợp đồng mà tính lại giá trị tư vấn theo giá trị xây dựng thực tế và từ đó cắt giảm quyết toán chi phí quản lý dự án. Như vậy việc này là đúng hay sai?

Trả lời
  • Tung Anh8 tháng trước

    Về vấn đề này, Vụ Kinh tế xây dựng có ý kiến trả lời như sau:

    Việc thanh toán, quyết toán hợp đồng xây dựng phải phù hợp với nội dung hợp đồng đã ký giữa các bên và quy định của pháp luật có liên quan áp dụng cho hợp đồng.

    Vụ Kinh tế xây dựng

    Nguồn: Bộ xây dựng