X

Chi phí thẩm định báo cáo Kinh tế kỹ thuật

1. Chi phí thẩm định Báo cáo kinh tế kỹ thuật được tính theo quy định nào?

2. Tại sao trong Quyết định 79/QĐ-BXD ngày 15/2/2017 không có chi phí thẩm tra thiết kế và dự toán của Báo cáo kinh tế kỹ thuật. Nếu vậy thì việc thẩm tra thiết kế, dự toán của báo cáo kinh tế kỹ thuật thực hiện theo văn bản nào? 

Trả lời
 • Kiều Hà1 năm trước

  Sau khi xem xét, Cục Kinh tế xây dựng có ý kiến như sau:

  Phí thẩm định Báo cáo kinh tế – kỹ thuật đầu tư xây dựng thực hiện theo quy định tại Thông tư số 209/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng, phí thẩm định thiết kế cơ sở.

  Chi phí thẩm tra thiết kế và dự toán thực hiện theo Quyết định số 79/QĐ-BXD ngày 15/02/2017 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Công bố Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng.

  Cục Kinh tế xây dựng

  Nguồn: Bộ xây dựng