X

Chi phí đầu tư xây dựng

Hiện nay tôi đang thẩm tra một dự án hạ tầng kỹ thuật khu dân cư. Quyết định phê duyệt là công trình hạ tầng kỹ thuật cấp III. Dự án gồm các hạng mục: San nền, giao thông, thoát nước thải…. Các hạng mục khác đều áp chi phí chung, lán trại, chi phí trực tiếp theo công trình hạ tầng kỹ thuật, riêng hạng mục giao thông tư vấn áp các chi phí theo công trình giao thông. Cho tôi hỏi tư vấn lập như vậy có đúng không?

Trả lời
  • Huyền Kyubi8 tháng trước

    Sau khi nghiên cứu, Vụ Kinh tế xây dựng có ý kiến như sau:

    Việc lập dự toán thiết kế được lập dựa trên cơ sở loại, cấp, quy mô công trình. Trong quá trình tính các chi phí: chi phí chung; chi phí lán trại; chi phí trực tiếp được xác định theo hướng dẫn tại Thông tư 06/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.


    Vụ Kinh tế xây dựng

    Nguồn: Bộ xây dựng