X

Vướng mắc trong chi phí quản lý xây dựng công trình

Qua hòm thư điện tử, Trung tâm Thông tin đã nhận được câu hỏi của Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thuỷ lợi ở địa chỉ email bqldtxdtl@gmail.com hỏi về nội dung liên quan đến chi phí quản lý xây dựng công trình.

Trả lời
 • Dương Ngọc Hà8 tháng trước

  Sau khi nghiên cứu, Trung tâm Thông tin có ý kiến như sau:

  Khoản 17 Điều 2 Luật số 38/2009/QH12 ngày 19/6/2009 (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/8/2009) là sửa đổi khoản 2, khoản 3 của Điều 57 (điều chỉnh giá hợp đồng) còn phạm điều chỉnh vẫn phải theo quy định tại khoản 1 Điều 57 Luật đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29/11/2005; vì vậy, không có mâu thuẫn nội dung giữa các văn bản pháp quy như đã nêu trong công văn số 377/BQL-TĐ ngày 30/5/2011.

  1. Về điều chỉnh giá hợp đồng:

  Việc điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng thực hiện theo quy định tại Điều 34, Điều 35, Điều 36, Điều 37 và Điều 38 của Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 07/5/2010 của Chính phủ về hợp đồng trong hoạt động xây dựng:

  a) Đối với hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh sau khi điều chỉnh không vượt tổng mức đầu tư, nội dung điều chỉnh phù hợp với quy định của hợp đồng và không trái Hồ sơ mời thầu thì chủ đầu tư quyết định điều chỉnh (nếu vượt TMĐT thì người quyết định đầu tư quyết định).

  b) Đối với hợp đồng theo đơn giá cố định và hợp đồng theo thời gian khi giá nhiên liệu, vật tư, thiết bị do nhà nước áp dụng biện pháp bình ổn giá theo quy định của Pháp lệnh giá có biến động bất thường hoặc khi Nhà nước thay đổi chính sách về thuế, tiền lương ảnh hưởng trực tiếp đến giá hợp đồng thì được điều chỉnh nếu các bên có thoả thuận trong hợp đồng và người quyết định đầu tư cho phép.

  2. Về khái niệm biến động bất thường của vật liệu, nhiên liệu:

  Biến động giá vật liệu, nhiên liệu bất thường thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 104/2008/TT-BTC ngày 13/11/2008 của Bộ Tài chính về hướng dẫn thực hiện bình ổn giá; theo đó thì xi măng, thép xây dựng, xăng dầu là các loại vật liệu thuộc diện nhà nước bình ổn giá.

  Trung tâm Thông tin

  Nguồn: Bộ xây dựng